Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

BRANDNEWS

Det var för väl!


Christer Löfgren 2010-12-23

Professor Marianne Levin
Professor Marianne Levin

BrandNews kontaktade en av landets ledande auktoriteter inom immaterialrätt och inte minst skyddet av design - professor Marianne Levin vid Stockholms universitet - för att få en kommentar till domen om skinnkappan. Levin hade flera mycket tänkvärda synpunkter och tankar, och det hela blev till en utförlig kommentar som vi här publicerar i sin helhet. Redaktionen har lagt till mellanrubrikerna. Läs om domen här.

Av Marianne Levin
 
Som Christer Löfgren så riktigt påpekat i artikeln om domen om skinnkappan är det i vårt land ingen tvekan om att modeprodukter kan vara upphovsrättsligt skyddade. Det har som bekant betonats av Högsta domstolen (HD) i NJA 1995 s. 164 angående en stickad tunika. Svea hovrätts avgörande om kappan Maja (Mål nr T-106-10) är enligt min mening både helt rätt och ligger dessutom helt i linje med HD-praxis. Jag suckade till och med: Det var för väl (!) när jag såg domen och ska kort förklara varför.

Den ej skyddade MAJA-kappan
Den ej skyddade MAJA-kappan

I tunikamålet slog domstolen fast att ”originellt och självständigt skapade plagg som fått en individuell och konstnärlig formgivning” ska kunna komma i åtnjutande av upphovsrätt, bland annat mot bakgrund av att ”[m]önsterskyddslagen har ej kunnat ge tillfreds­ställande skydd åt pro­dukter av brukskonst på sätt förutsattes när lagen kom till.” Eftersom alstret i tunikafallet bedömdes vara ett originellt och självständigt skapat plagg, som fått en individuell och konstnärlig gestaltning genom sin balans mellan olika sticktekniker och genom kombinationen mellan överdelen och den utsvängda kjolliknande underdelen, skulle det kunna komma i åtnjutande av upphovsrätt. Det betyder inte att alla modevaror kan eller ska skyddas enligt upphovsrätten.


Den skyddade tunikan.
Den skyddade tunikan.

I tunikafallet tillkom dessutom två omständigheter:
1) Mönsterrätten kunde inte – på den tiden – erbjuda ett tillfredsställande skydd åt produkter av brukskonst på sätt förutsattes när lagen kom till.
2) Kopian var exakt (stickad enligt den publicerade stickbeskrivningen). Det föranledde HD att även uttala att ”från samhällssynpunkt finns starka skäl att söka hindra alltför långtgående efterbildningsverksamhet och i stället uppmuntra kompetenta och seriösa formgivarinsatser”, som även förekommer bland företag, som tillverkar modeprodukter. Det gäller givetvis alltjämt.

HD avvek inte från kravet på konstnärlighet
Även om uttalandet beträffande uppmuntran av genuina formgivningsinsatser och fördömande av plagiat i det fallet kan ses som ett rättspolitiskt ställningstagande i tiden, så avvek HD inte från kravet på konstnärlighet. HD betonade att sådana alster som enbart bygger på fackkunskap, god smak och enkla variationer av välkända modeidéer av mer rutinartad karaktär bör inte komma i fråga för upphovsrättsligt skydd. Det var väl främst en sådan produkt som det var fråga om i det aktuella kappfallet. Hovrättens slutsats att kappan Maja inte nådde upp till tröskeln för upphovsrätt ska därför välkomnas.

EU-rättsliga form­givningsskyddet
Sedan den 1 juli 2002 har det EU-rättsliga form­givningsskyddet delvis förändrat situationen med en tolv månaders nyhetsfrist och ett treårigt skydd för oregistrerade formgivningar. Medan det är viktigt att slå fast att enbart fackk­unskap och god rutin sällan resulterar i ett eget ”intellektuellt skapande” och tek­nik, stildrag eller ma­nér inte är föremål för upphovs­rätt, är det helt andra krav än den nyhet och särprägel som krävs för ett mönsterskydd. Där kan både rutin och manér ge grund för en ensamrätt, om man är först vill säga.

Samtidigt kan lätt konstateras att kravet på verkshöjd numera är förhållandevis lågt på många områden, och det har den i princip gjort sedan 1960 års lag. Det kan kanske tyckas ”orättvist” i förhållande till mode och andra brukskonstprodukter: Krav på en skapande insats och egen identitet är frågor som sällan eller aldrig kommer upp beträffande musik, bildkonst eller litteratur. Men verksbe­dömningen varken kan eller ska utmätas på exakt samma sätt för alla verkstyper.

Vikterna i vågskålen är olika be­roende av om man exempelvis be­fin­ner sig på det rent konstnärliga området eller om det hand­lar om före­te­elser av mer industriell art som bland annat bruks­konst eller dator­pro­gram med ofta ett begränsat utrymme för fritt skapande.

Intresset för många av att kunna följa sti­lar, mo­den och trender, och det relativt begränsade varia­tions­ut­rym­met för fritt skapande när en viss funktion eller stil ska uppnås, gör att det måste göras en rimlig avvägning i förhål­lande till andra agerande på marknaden. Det följer av skyddets syfte, som är att åstadkomma en lämplig sam­hälls­mäs­sig ba­lans mellan skydd och efterbildningsfrihet och upprätthålla ensamrättens konkurrens­sti­mu­lerande ef­fekt. Här har domstolarna en särskilt grannlaga uppgift att balansera skyddet.

Gränsen mot det banala
Om banala alster gör anspråk på och tillerkänns skydd, varav kappan Maja var ett utmärkt exempel, innebär det en uppenbar fara för upphovs­rättens marknadsreglerande funktion. Det gäller inte minst med hänsyn till upphovsrättens omfattande utsträckning i både tiden (70 år efter upphovsmannens dödsår) och rummet (verket skyddas i alla medier och i bearbetning). Möjligtvis har HD insett detta, när man i NJA 2009 s. 159 markerar att skyddet för Mini Maglite representerar ”ett gränsfall”.

I Mini Maglite-fallet ställde HD upp ett antal kriterier för att fastställa förekomsten av en sådan originalitet och individualitet som förtjänar upphovsrättsligt skydd på brukskonstområdet (NJA 2009 s. 159.)

– Det måste vara något som höjer sig över att vara banalt eller trivialt och inte utgör ett resultat av en rutinmässig arbetsinsats.

– Helhetsintrycket måste vara något mer än ett funktionellt objekt.

– Helhetsintrycket ska genom den konstnärliga utformningen ha erhållit en  egen identitet genom konsekvent formgivningsinsats.

– Det ska också framstå som sannolikt att en annan person i motsvarande situation skulle ha gett objektet en annan utformning.

Ett krav på individuell sär­prägel hos brukskonstföremål har ansetts särskilt väsentligt för rätts­säkerheten på området. Det var i denna anda som departementschefen år 1969 (prop. 1969:168 s, 135.) förordade det s.k. dubbelskapandekriteriet på brukskonstområdet. Normen syftade till att bedömningen av brukskonstens skyddsbarhet skulle ske ”utifrån samma värderingar som är vägledande vid bedömningen av exempelvis bildkonst eller skulptur”. Jämförs tunikans stickteknik med HD:s avgörande om tygmönster i NJA 1994 s. 74 (Smultron), så står den upphovsrättsliga skyddsnivån ganska stabil. I båda dessa fall fanns det också ett relativt stort utrymme för fritt skapande.

Brukskonstskyddets kurviga bana
Brukskonstskyddet har allt sedan dess tillkomst år 1926 i vårt land beskrivit en slingrig bana, som understryker att området traditionellt är ett av de mest problematiska inom upphovsrätten. Det beror bland annat både av osäkerhet om hur man skall avgränsa skyddet på lämpligaste sätt och av att uppfattningen om sådana verks skyddsbarhet är föränderlig över tid i anslutning till vad som uppfattas som ”konst” och ”konstnärligt”. Först var skyddet för konsthantverk och konstindustri, när det väl kom till stånd, mycket restriktivt, för att successivt luckras upp i Svensk Forms opinionsnämnd och i rättspraxis, för att åter skärpas i samband med brukskonstskyddets tillkomst 1970, varefter kriterierna för skydd åter successivt mjukades upp i takt med tidens synsätt för att kanske åter skärpas något.

Denna kurviga bana är inte oväsentlig att uppmärksamma. De skilda attityderna visar inte bara på de påtagliga problem som finns med ett upphovsrättsligt skydd som ska fungera på en konkurrensutsatt marknad. De avspeglar också relationer till de övriga skyddsformernas effektivitet och tillämplighet på objekten i fråga, där skyddets totalitet är mer intressant än de enskilda skyddsformerna.

och mönsterrättens förändring med komplettering av marknadsrätten
I den mån kraven för brukkonstskydd relativt sett är ganska höga, skapar inte heller några problem numera – som det kunde anses göra under 1980- och 90-talen. Sedan dess har mönsterrätten väsentligt förändrats.

Idag har varje ny och särpräglad produkt tillgång till mönsterrätt, registrerat eller oregistrerat, och det går inte längre att hävda att mönsterrätten inte skulle vara en lämplig skyddsform för också kortlivade estetiska prestationer, eller där rättshavaren inte först förstått att omedelbart vända sig till en registreringsmyndighet för att skaffa skydd. För det är den, inklusive det oregistrerade skyddet på EU-nivå som är särskilt tänkt för bland annat modeprodukter.

Oavsett immaterialrättsligt skydd finns även sedan 1995 det marknadsrättsliga skyddet mot vilseledande efterbildning och renommésnyltning för produkter (som inte är uteslutande funktionsbetingade), när konsumenternas beslutsförmåga riskerar att påverkas. Ett sådant skydd kan framstå som en mycket lämpligt om tvisten gäller företeelser som har en klar särprägel på marknaden genom att de blivit kända och inarbetade utan att vara särskilt konstnärliga.

Finns inte längre något ömkansvärde
Mönsterrätten och det marknadsrättsliga efterbildningsskyddet är två omständigheter som talar för att det inte (längre) finns något ”ömkansvärde” avseende estetiska produkter som skulle tala för att bända de upphovsrättsliga gränserna.

En sådan tes kan anses bekräftad genom Svea hovrätts avgörande beträffande dammsugarmunstycken den 9 mars 2010 (Mål T 728-08, Twinnovation) liksom nu senast i samma domstol den 17 december (T 106-10) beträffande kappan Maja. Båda understryker att upphovsrätten varken behöver eller ska vara en ”slasktratt” utan en närmare värdering av det konstnärliga tillskottet

Ensamrätten ska inspirera till men inte hämma nyskapande, varken konstnärligt eller annat. Det blir särskilt viktigt att upprätthålla de upphovsrättsliga kraven på massmark­nader, där konkurrensen är hård och alla måste ha rätt att följa stilar och trender samt använda olika ”byggstenar” som inte är föremål för skydd. På en sådan massmarknad är risken annars särskilt stor för att effekterna av en bred upphovsrätt kunde bli på ett i övrigt omotiverat sätt konkurrenshindrande.

Marianne Levin

Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv ut

BRANDNEWS

Varumärkeseffekter av EU:s nya regler om säkerhetsförslutning av läkemedel

PMÖD – I februari i år trädde EU:s nya regler om säkerhetsförslutning av läkemedel i kraft. Därmed fick parallellimportörer av läkemedel ännu...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 38

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej konkurrensrätt)


I PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen)

Tisdag 17 september
09.30 – 16.30
Huvudförhandling

Läs mer
Sannolikt ett varumärkesintrång.
Sannolikt ett varumärkesintrång.

BRANDNEWS

Alsén Design och H&M sluter fred om MORRIS

PMD – Boråsföretaget J.M. Alsén Design AB säljer kläder under märket MORRIS och MORRIS STOCKHOLM. Under 2018 vann de ett intrångsmål av MORRIZ of...

Läs mer
Kronhöffer, Wilow och Gram.

BRANSCHNYTT!

Kronhöffer, Wilow och Gram till Next


Next Advokater har i vår och sommar fått tre tillskott med...

Läs mer
Dyrt för Fastcom när PMÖD överprövade.

BRANDNEWS

Dyrt överklagande för Fastcom

PMÖD – I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fälldes Fastcom...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 37

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

RITALIN-kopia förbjuds inte

PMD – Novartis patent bakom ADHD-medicinen RITALIN upphör den fö...

Läs mer


BRANDNEWS

Paris får inte registrera turistlogga i Sverige

PRV – En gissning är att www.parisinfo.com är en av de allra...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Helena Åkesson till Bergenstråhle


Helena Åkesson är ny patentkonsult hos Bergenstråhle &...

Läs mer
Mangold jagas av 27 finansiärer som känner sig lurade.

BRANDNEWS

27 företag, privatpersoner och pastorat stämmer Mangold Fondkommission

PMD – Ovanligt marknadsföringsmål. Folkungabygdens pastorat i...

Läs mer
Hur bedömmer man positionsmärken som de här för tjänster?

BRANDNEWS

Östgötatrafikens positionsmärken till EU-domstolen

PMD – Tidigare i sommar. Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖ...

Läs mer


PATENTEYE

Oxycodone/Naloxone Sandoz innebär patentintrång, men bara hypotetiskt

PMD – Tidigare i sommar. Det räckte med produktresumén och...

Läs mer


PATENTEYE

Nya numret av PatentEye, 3/19

Bland det du kan läsa mer om i PatentEye 3/19:

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Tommy Vikholm till Groth


Tommy Vikholm, ny på Groth & Co, är European Patent Attorney och...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 36

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Reneé Åhlund till Bergenstråhle


Reneé Åhlund har börjat på Bergenstråhle &...

Läs mer
BRANDNEWS

Men…HALLANDS CIDER hindrades av HALLANDS FLÄDER

Ett hinder för HALLANDS CIDER.

PMD – Samma dag som PRV tog beslutet om GRISSLEHAMNS INTRESSEFÖ...

Läs mer
En registrering som seglar vidare.

BRANDNEWS

Ännu ett GRISSLEHAMN-avgörande

PRV – Privatpersonen Engström, som har GRISSLEHAMN registrerat som...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Emma Tibell ny på Bergenstråhle


"Nu stärker vi vårt juristteam ännu mer och kan stolt...

Läs mer
JACKIE till vänster och SUNDAL till höger.

BRANDNEWS

Skyddad brukskonst, men inget intrång

PMD – Tidigare i sommar. NC Nordic hävdar upphovsrättsligt...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 35

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Originalet till vänster och den förbjudan till höger. Notera att det inte gäller utformingen av tröjorna som sådana utan användningen av NORRLAND.

BRANDNEWS

NORRLAND går bra som varumärke för streetware

PMD – Kan NORRLAND vara ett varumärke för kläder? Nej...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Pär Eliasson Zucco blir vd för Bergenstråhle & Partners


Den 2:a september tillträder Pär Eliasson Zucco som vd och...

Läs mer


BRANSCHNYTT!

Christopher Tehrani till Cirio


Cirio Advokatbyrå förstärker IP-teamet med advokat Christopher...

Läs mer
Den \

BRANDNEWS

Swedish Music Hall of Fame-statyetten kan fortsätta delas ut

PMD – Tidigare i sommar. Förra våren kom ett hot mot de å...

Läs mer
BRANDNEWS

Varningsklockan ringer på PMÖD

Christine Lager.

PMÖD – ”Att i det läget få besparingskrav får...

Läs mer


BRANDNEWS

Åhusöl nej, Sortera ja

PMD – Registrerar man ett företagsnamn gör man bäst i att...

Läs mer


BRANDNEWS

Nya numret av BrandNews, 3/19

Tidigare i sommar.


Vi blir alltmer medvetna konsumenter, närodlat,...

Läs mer


BRANDNEWS

IIC:s uppdaterade reklamregler, för alla även på webben

Tidigare i sommar. Den första juli började Internationella...

Läs mer
När de två CADDY-variantera jämfördes.

BRANDNEWS

Wikipedia har ett mycket begränsat bevisvärde

TRIB – Tidigare i sommar. I ett designmål där Rietze GmbH...

Läs mer


BRANDNEWS

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

Ledare i BrandNews 2/19


Den som är orolig för sina ip-rättigheter...

Läs mer


BRANDNEWS

GRISSLEHAMN hindrade inte registrering av GRISSLEHAMNSDAGEN

PMD – Tidigare i sommar. Jodå, det är högst möjligt...

Läs mer
Bara hypotetiska intrång eftersom patentet ogiltigförklarades.

PATENTEYE

Att vrida eller inte vrida en slalomkäpp

PMD – Tidigare i sommar. Värmländska B-Stedt of Sweden har...

Läs mer
DONKEN, även i McDonald's marknadsföring.

BRANDNEWS

Bilfirma registrerade DONKEN för restaurangtjänster

PMD – Tidigare i sommar. Kan bara vara i ond tro, så löd...

Läs mer
Magnus Ahlgren.

BRANSCHNYTT!

Magnus Ahlgren ny chefsjurist på PRV


Under en period har Magnus Ahlgren ryckt in som tf. chefsjurist på...

Läs mer
Bamse är nog egentligen lite mindre glad nu.

BRANDNEWS

Bamse kunde inte skydda DUNDERHONUNG

PMD – Tidigare i sommar. Bamse må var oerhört stark, men han...

Läs mer
Thomas Randes.

BRANSCHNYTT!

IPQ blir en del av Rouse


Den svenska ip-firman IPQ blir en del av den stora internationella byrån...

Läs mer
TERRENO, med många på hyllorna.

BRANDNEWS

Vinmärket TIRRENO förbjöds

PMD – Tidigare i sommar. I 25 år har Systembolaget haft rö...

Läs mer


BRANDNEWS

GAINOMAX vann mot GAINMAXX

PMD – Tidigare i sommar. Danska Green Machine sålde å...

Läs mer

Även 3:e och sista ronden i loggostriden till Coca-Cola

Vinst för ELFLUGAN även i PMÖD, men något begränsad

Stefan Johansson ny tf chef för Patent- och marknadsdomstolen

Apple fick nej, ingen registrering av FACE ID

Adidas har inte förlorat sina tre streck

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 25

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 24

Nya numret av PatentEye, 2/19

Ann-Charlotte Söderlund Björk till expertgrupp

Inte ens nära när Red Bull jagade Tigerking

Varumärkesregistrering för ENTOMBED hävd

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 23

HD har täppt till luckan för piratkopiehandlare

Kan bli fritt fram för CROCS-kopior och -plagiat

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 22

RADIO NOSTALGI både svenskt och franskt

KONA – jo, en elcykel är en cykel

IOGT-NTO fällda för telemarketing av MILJONLOTTERIET

Inga relevanta argument om CRISEQ

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 21

Ensamrätt till en ljusblå färgnyans

En kunglig krona i varumärket – då blir det nej

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 20 UPPDATERAD

PMD tänker helt nytt i piratkopiejakten

Svagt skydd för geografiska varumärken som GRISSLEHAMN

Villkorlig dom och dagsböter för DANDELION-kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 19 UPPDATERAD

Nya numret av BrandNews, 2/19

Fotbollförbundet fick nej om den GULA VÄGGEN

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 18

Immaterialrättens dag

Tullverket stoppade 800 kg SKF-kopior

Rekordartat, både anmälningarna och störningsavgiften

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 17

EU-domstolen smet undan

PMÖD måste övertalas

Ny immaterialrättsnischad byrå, Advokatfirmæt GjessingReimers

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 16

Värmdö kommun hade inte 3.000 kronor på kontot

Personligt ansvar för vd, fälls för miljömarknadsföring

Oenig PMD anser att ebox innebär intrång i eboks

Maskinöversättning duger inte

Rockwool gav upp och avregistrerade ep-patentet

Försöket att få cancerläkemedlet ONTRUZANT förbjudet misslyckades

Vi har ett beskrivande varumärke sa Aleris

Woodisol förlorade och lyckades inte ge igen

ABU KASS stannar i svenska händer

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 15

Ett kollektivmärke kan inte få vidgat skydd

Parallellimporten från Storbritannien upphör när Brexit slår till

Nya numret av PatentEye, 1/19

Inter stämmer inte Beckhams Inter

Bevistumskruvarna dras åt

Richard Wolff tillbaka på Valea

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 14

Från 197 miljoner kronor i skadestånd till ett krossat patent

Dag Stålhandske ny på Groth & Co

Både Chanel och Vuitton förlorade

Stickprovsbevisning, nej tack igen

Wellington får ensamrätt till klockan de slog igenom med

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 13

GAMVIK kan i framtiden bli något mer

Kina kryper allt närmare USA, och Ericsson är kvar på tio-i-topp

Även Kanada

Andrew Hammond ny vd på Valea

Monster gick bet på Smakbrukets gaffel

WO-seger för ATG

ICC lyfter riskerna med piratkopior på Internationella konsumentdagen

TIC TAC-burkens slutliga vinst

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 12

Klara besked – MANHATTAN-mönstret kan registreras som varumärke

En disclamer kan man strunta i

STATIONSTORNET inte förväxlingsbart med STATIONSSTADEN

Om Brexit-effekter på PRV

Kände kocken Jureskogs logga stod pall tack vare bl.a. en ostkant

Vinnare av MIP Awards

Peter Burö till KIPA

Swemac vs SWEMAC utan bevisning

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 11

Det gamla stereo-märket AIWA hävs

Nya numret av BrandNews, 1/19

Ett i tiden obegränsat patentlicensavtal kan inte sägas upp utan skäl

Carl Wendt ny på Groth & Co

Det finns en likhet mellan bildäck och elektronisk navigering

Apoteksgruppen vann MELATONIN-tvisten

NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 10

Ta interimistiska förbud på allvar

FÖRETAGARNA satte stopp för WEBBFÖRETAGARNA

Nej, du kan inte kräva auktoriserad översättning

PROGNOSIS och handelsbolaget

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 9

PURE OATIE-logga är förväxlingsbar med OATLY

Men tre kronorna slank igenom 2015

Även tre kronor på rad

LEGOLAS.BET-tvisten förlikt

Udda när Alfa Laval vinner över 3Nine

APPLE-loggan – som äpplen och päron

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 8

Chefen på PMD, Anders Dereborg, slutar

Uppfinnaren ångrade sig, men det var försent

Nej till VISIT LAPLAND

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 7

Inget prövningstillstånd för Chanel

Nu har du din chans att påverka patentsystemet!

Första månaden…0

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 6

Snurrigt och fel om BIG MAC

Betydande värde. När?

PROFFSMAGASINET hävs delvis

Leverantör till IKEA friad från intrångspåstående

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 5

Polarn O. Pyret – en vinnare

ANICURA – imponerande

Nya numret av PatentEye, 6/18

Det var kanske enklare att döma i Let’s Dance

Sanna Wolk och David Leffler till nystartade Cirio

Nu blir det fler FYND! i vinannonserna

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 4

Ännu en domstolsseger för RED BULL

ACHTUNG!

NALU vs NAU

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 3

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 2

Är BLUSH förväxlingsbart med LUSH?

Jesper Sellin till Potter Clarkson, som öppnar större i Stockholm

Fälld i PMD, friad i PMÖD, men…

Återvinning av LCD-skärmar i PMD

Anytime var starkare än Everytime i gymstrid

Två Hobbit-vinster

Testa din figur mot sökta och registrerade

Bara en reklamfras

GÜVEN – korv kolliderar inte med pizzeria

Somna hoppas nog att det är en mardröm

Nya numret av BrandNews, 6/18

Berg-o-dalbana för Hyundai och GENESIS för leksaksbilar

RAIDEN och ond tro i längdskidspåren

Monique Wadsted - ny partner på Bird & Bird

Dags att fräscha upp tyskan?

Lilla teknikkonsulten Peanta i Älta vann patenttvist mot danska Aarsleff

Ernst Billgren stämmer tidigare samarbetspartner för kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

CRISP ROLLS innebär inte intrång i KRISPROLLS

Nya numret av PatentEye, 5/18

Nya rejäla tag i praxis

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

Malterserkorset i ordenstrid om registrering, och nytt om färger

Påsklämman kommer inte upp i PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 49

Lägga skattepengar på det här!

Allnex får nix – deras färgmärke registreras inte, och inte heller FILKVARG

HD om PMÖD:s dom…alla rätt

C-TYPE-kopia från Bohuslän fick Jaguar att stämma för intrång

Nya numret av BrandNews, 5/18

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 48

Coca-Cola vann även rond 2 i loggostriden mot Cacaolat

VIRRVARR, för bra design för varumärkesskydd

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 47

Wea vann även rond 2 om W-märket

Upphovrättsbrott som även var bedrägeri gav långt fängelstraff för fiffel med GARMIN-gps-kartor

Sven Marquardt, legendarisk dörrvakt i Berlin, vann i tingsrätten

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 46

Klubbad den här veckan

Crémant en skyddad beteckning, om än ej geografisk

Intressant när Bamse försöker stoppa DUNDERHONUNG-registrering för sprit

Från total seger till förlikning

Nu omvänt; C-Rad jagar Beamocular

Sandoz generika mot bröstcancer förbjuden

Idag även Kanada

Vilseledande om priser på jollyroom.se

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 45

PRIMARONE anspelar på AMARONE DELLA VALPOLICELLA

Oenigt om ”Smakrik” för GRANIT-snus

RIB Unlimited inte inarbetat och ingen ond tro

Skyll er själva, de 24 sekunderna gäller

Inga förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 44

Danskarna föredrar USA framför EPO

Miljöteknik i patenttvist

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 43

Gult funkar inte som varumärke

Nya numret av PatentEye, 4/18

Miljonbelopp i skadestånd för att ladda hem och sprida GARMIN-kartor

Det är de små som riskerar att missa

2-1 mellan Procter & Gamble och Essity

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 42

Fyra miljoner kronor i skadestånd för de två som drev fildelningen på rarat.org

BAGS2GO; det grafiska i loggan hjälpte inte

Helt klart att ensamrätten inte gäller ordet i registreringen

Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande räckte inte för att bevisa upphovsrättsligt skydd i piratkopiemål

Seniortelefoni fällda för sin telemarketing

Lättlöst kring SCAN BYGG

Djurskyddet och Djurskyddet förliktes

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 41

Birkenstocks sula fick nej till EU-registrering

Påsklämman som 3D-varumärke…det gick inte

Fler blir det – ännu ett rörelsemärke registrerat

PMD förbjöd 31 övertramp i Coloramas marknadsföring

SALAD & SUSHI ger oss illustrativt exempel

Exempel på registrerade multimedia/rörelsemärken

Volvo stämmer Autoliv för patentintrång i säkerhetslösning

Skruf lyfte fram EKO för mycket

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 40

KO missade rejält

Siktespatentet fick inte prövningstillstånd

Från fiffigt imaginärt begrepp till kärnan i verksamheten

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 39

Fälldes för konstkopior på Blocket

Lewinson, Jansson och Hammarsjö till AWA

VEGETARISKA PARTIET fick nej

Nya numret av BrandNews, 4/18

Apple jagar taiwanesiska Apo

Helt olika om likhet i PRV och PMD

KALENDER (klicka här för att se allt)

Torsdag 19/9
Att söka i patentinformation (PRV)
Torsdag 26/9
Patentdagen (Groth)
Torsdag 3/10
Upphovsrätt på tre timmar (PRV)
Tisdag 8/10
IP Seminar @ Volvo Cars
Onsdag 9/10
10 Year Anniversary and Launch of the new ICC Marketing Code (RO och ICC)
IP Seminar @ Volvo Cars
Onsdag 16/10
Marknadsrättsdagen (IFI och MarLaw)
Torsdag 14/11
Assistentdagen (PRV)
Torsdag 6/2 2020
Patent - Hur funkar det? (PRV)
Torsdag 13/2 2020
Varumärkesskydd - hur funkar det? (PRV)
Tisdag 18/2 2020
Designskydd - hur funkar det? (PRV)

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson