Sök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

« Föreg. Nästa »


BrandNews.se
Ansvarig utgivare:   Per Sahlqvist
Webmaster:   Anders Sahlqvist
Redaktion:   Magdalena, Christer, Anders, Per

BRANDNEWS

Högsta domstolen säger nej. Varumärkesintrång / piratkopiering leder inte i sig till fängelse


Christer Löfgren 2014-07-29


HD – Med en ständigt ökande handel av piratkopior som en lukrativ och ”riskfri” olaglig verksamhet var det med stort intresse som vi nu i sommar inväntade en vägledande dom från Högsta domstolen. Hur allvarligt skall vi se på piratkopiehandel? En företagare från Dalarna hade ökat på vinsterna genom att blanda upp originalprodukterna med en omfattande handel med piratkopior märkta SKF. I tingsrätten dömdes han till fängelse, i hovrätt till villkorlig dom, och nu i HD blev det återigen villkorlig dom.

Nu i juli kom Högsta domstolen med en högst väsentlig dom när det gäller kampen mot piratkopior; det gällde främst svaret på frågorna hur man bedömer straffvärdet på varumärkesintrång och om varumärkesintrång är ett artbrott, d.v.s. ett brott som i sig kan leda till fängelse utan att straffvärdet är högt.

Bakgrunden är att ett till det yttre sunt bolag: Transmissions Teamet, inte bara har sålt originaldelar till industrin utan även kinesiska piratkopior på lagerprodukter märkta SKF. Det hela uppdagades när SKF-lager som stålproducenten Fagersta Steel hade köpt av Transmissions Teamet inte alls höll måttet. Vid tillslag i Transmissions Teamets lokaler i Avesta och Kista hittade polisen över 6.500 lagerprodukter som var kopior, 75 procent av SKF-lagren i lokalerna var kopior.

Den i branschen rutinerade ägaren till företaget åtalades och Stockholms tingsrätt fällde honom för uppsåtligt brott och dömde till följande (läs mer här):
- fängelse i ett år, trots att han tidigare var ostraffad,
- att betala 600.000 kronor i skadestånd till SKF,
- att kopiorna skulle förstöras,
- ett femårigt näringsförbud,
- att betala närmare 400.000 till SKF i rättegångskostnader.
Men hans företag slapp företagsbot eftersom den skulle slå indirekt mot företagaren.

Företagaren överklagade och Svea hovrätt höll inte alls med tingsrätten i straffvärdet, och dömde honom till (läs mer här):
- villkorlig dom och 7.000 kronor i dagsböter (100 *70 kr),
- att betala 550.000 kronor i skadestånd till SKF,
- att kopiorna skulle förstöras,
- ett treårigt näringsförbud (en av hovrättens domare sa nej till näringsförbud)
- att betala närmare 400.000 till SKF i rättegångskostnader i tingsrätten, inga i hovrätten.
Företaget dömdes att betala 50.000 kronor i sk företagsbot.

Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen för att få till praxis på hur straffvärdet skall bedömmas m.m.

En detalj HD slog fast var att det faktum att det krävs sk särskilda skäl påkallat ur allmän synpunkt – läs: allvarligare brott – för att en åklagare överhuvudtaget skall ta ett varumärkesintrång till åtal, är helt irrelevant när straffvärdet skall bedömmas.

HD pekade på att ”det primära skyddsintresset är varumärkesinnehavarens rätt att bestämma över användningen av sitt varumärke […] Hänsyn bör emellertid också tas till att en tredje man genom ett varumärkesintrång kan ha missletts vid sitt beslutsfattande och köpt en annan vara eller tjänst än han har trott, med de risker som kan vara förenade med det. Även olika andra negativa följder som intrånget kan medföra kan vara att beakta.”

En delfråga gällde vilken effekt risker för tredje man skall ha vid bedömningen. Tingsrätten pekade på att lagerhaverier kan medföra stora risker för både saker och personer. Hovrätten sa att detta var irrelevant. Som nämnts i föregående stycke slog HD fast att risker för tredje man skall beaktas. Dessutom har företagaren varit medveten om riskerna men valt att ta risken, han hade alltså uppsåt även i den delen, noterade HD.

HD höll inte heller med hovrätten när det gällde omfattningen. Den var inte begränsad utan ”tämligen stor  […] även om den i förhållande till SKF:s totala verksamhet har varit försumbar”.

HD la till att den skedde med vinningssyfte innan slutsatsen att straffvärde var åtta månaders fängelse, alltså dubbelt så högt som det hovrätten kom fram till.

HD förde sedan ett långt resonemang kring frågan om artbrott. Först noterades de allmänna utgångspunkterna att domstolarna skall undvika fängelsestraff om möjligt, samt att om straffvärdet anses vara 12 månaders fängelse eller mer så skall fängelse dömas ut.

Eftersom straffvärdet i detta fall var åtta månaders fängelse, kunde fängelse dömas ut endast om varumärkesintrång är ett artbrott, alltså ett brott som i sig anses så allvarligt att det kan ge fängelse oavsett straffvärdet.

Riksåklagaren sa följande som skäl till att det borde anses vara ett artbrott:
”Riksåklagaren har som skäl för det anfört bl.a. att varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ett ökande problem, brotten är internationella till sin karaktär och utgör allvarliga hot mot samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Riksåklagaren har tillagt att brotten dessutom innebär stora problem för konsumentskyddet och är relativt enkla att genomföra samtidigt som de är svåra att upptäcka och kan ge goda inkomster utan någon större arbetsinsats.”

HD pekade på påföljdsreformen på 1980-talet då inriktningen var att vissa brott skulle anses vara sk artbrott och kunna ge fängelse trots begränsat straffvärde, t.ex. rattfylleri, misshandel, våld mot tjänsteman, narkotikabrott, bokföringsbrott och skattebrott. HD lyfte också fram att:
”I sammanhanget erinrades om möjligheterna att vid påföljdsbestämningen av allmänpreventiva skäl beakta exempelvis att en brottslighet har blivit mer utbredd eller antagit mer elakartade former.”

HD:s slutsats i detta fall var att det varken i lagstiftningsärende eller i praxis har ansett att varumärkesintrång skall särbehandlas och anses vara artbrott. Riksåklagarens argument bet inte alls på HD.

Därmed är det tydligt fastslaget att varumärkesintrång inte är ett artbrott och det krävs att straffvärdet är tolv månaders fängelse eller mer för att någon skall kunna dömas till fängelsestraff för handel med piratkopior.

I detta fall övervägde HD även om företagaren skulle dömas till det mer ingripande skyddstillsyn eller till villkorlig dom, och det blev villkorlig dom.

HD la till det principiella ställningstagandet att det faktum att företagaren får betala 550.000 kronor i skadestånd till SKF inte får påverka bedömningen av hur höga böter han skall betala. HD ökade på böterna från 100 till 140 dagsböter á 70 kronor, alltså totalt 9.800 kronor.

De fem domaren var inte helt eniga, men de skiljaktiga domarna kom fram till samma slutsats som övriga, men tog en lite annan väg fram.

Kommentar: BrandNews kommer självklart att uppmärksamma denna dom och HD:s resonemang mycket mer i nästa nummer av tryckta BrandNews, kompletterat med både intervjuer och kommentarer. I nr 5/13 finns en utförlig genomgång av hovättens dom. Här skall bara noteras att bedömningen av straffvärde för piratkopiebrott uppenbarligen är svårt. Här har tre domstolar på samma material kommit till slutsatsen att straffvärdet mätt i månader i fängelse var 12, 4 respektive 8. Visserligen baserades hovrättens fyra-månaders bedömning på principiella ställningstaganden som HD nu rättade, men det skall blir intressant att se framöver om domstolarna kommer bli mer överens.

Målnr B-5484-13

Not:
Varumärkeslagen kapitel 8:
1 §
Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Bookmark and Share

Tipsa en vän     Skriv utTetraPak


BRANDNEWS

Nya numret av BrandNews, 5/19


Sociala medier, en viktig detalj i vardagen för väldigt många, ger gång efter annan upphov till juridiska frågeställningar. I detta nummer av BrandNews handlar det om...

Läs mer
En av tre förbjudna bilder.
En av tre förbjudna bilder.

BRANDNEWS

Ford fälls för terrängkörning i reklam

PMÖD – I första instans friades Ford för sin marknadsföring av FORD RANGER där bilen visades upp i olika terrängkörningssammanhang. Konsumentombudsmannen (KO)...

Läs mer
Rutorna som registrerades i Sverige men inte i EU.
Rutorna som registrerades i Sverige men inte i EU.

BRANDNEWS

Fortsatt bakslag för Hästens i EU

TRIB – Det som lyckades i Sverige 2016, lyckas inte i EU för Hästens.  Kärnan i deras HÄSTENS-rutor, fyra rutor i flera nyanser av blått och vitt, blev...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 50

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Blogginlägg med otillräcklig rosa list.

BRANDNEWS

Kissie-domen; influencers reklammarkera mera

PMÖD – Två blogginlägg och ett Instagram-inlägg av...

Läs mer
Bamse kunde inte vinna ond tro-tvist här i landet, han hade haft större chans i EUIPO.

LEDARE

Justitiedepartementet är knappast i god tro om ”ond tro”

Ledare i BrandNews 4/19


När vår varumärkeslag har uppdaterats...

Läs mer
Båda Stajl lever vidare.

BRANDNEWS

Stajl vs Stajl

PMD – För vilken verksamhet är ditt företagsnamn...

Läs mer


LEDARE

Då petar vi in ”samband” i historieböckerna

Ledare i BrandNews 3/19


Det verkar som om jag kan sluta tjata, skönt! Ett...

Läs mer
En 2017 förbjuden film sågs på Facebook i mars 2019.

BRANDNEWS

Coop trampar i eko-klaveret i sociala medier

PMD – Det går inte att betona tillräckligt starkt, följ...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 49

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

Patentsöktjänsten Espacenet i nytt format

EPO – Har du tid över eller är nyfiken på den tekniska...

Läs mer
En \

BRANDNEWS

NINJA CASINO illustrativt för otillåten spelreklam

PMD – Spellagen har gällt i knappt ett år och nu har Patent-...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 48

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


BRANDNEWS

Jollyrooms marknadsföring vilseledande

PMD – Tillhör du dem som har trott sig göra en suverän...

Läs mer


BRANDNEWS

Normbrytande SKODA-bilar liknar rullvagnar

PRV – Kan en rullvagn anses lik en SKODA-bil? Svaret är ja om man...

Läs mer
Mitt i det första svenska rörelsevarumärket.

BRANDNEWS

Miljömärke var först hos PRV

PRV – Det hittills enda ansökta rörelsevarumärket vid...

Läs mer


PATENTEYE

Datorimplementerade uppfinningar i EPO och Kina

EPO – Vilka möjligheter finns att få patent på...

Läs mer


BRANDNEWS

Chanels 1957 fick nej

PRV – För 3.745 kronor kan du köpa 200 ml av Chanels parfym...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 47

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Nekad registrering pga skyddad statlig beteckning.

BRANDNEWS

AAE är en skyddad statlig beteckning

PRV – UPPDATERAD. Patent- och registreringsverket (PRV) har en uppmä...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 46

UPPDATERAD, Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

Nya numret av PatentEye 4/19


Bland det du kan läsa mer om i PatentEye 4/19:

Magnus Aspeby rapporterar om...

Läs mer
Inte registerbara för sig, men tillsammans i den här loggo-formen gick det bra.

BRANDNEWS

FOLKETS PARK och FOLKETS HUS är inga varumärken

PRV – Visst känns Folkets park och Folkets hus som något...

Läs mer


BRANDNEWS

EU och Kina överens om geografiska ursprungsbeteckningar

EU – Den årliga exporten av livsmedel, inklusive drycker, frå...

Läs mer
Bodil Ehlers, Stefan Widmark och Ia Modin.

BRANSCHNYTT!

Widmark, Ehlers och Modin till Westerberg & Partners


Westerberg & Partners växer; advokaterna Stefan Widmark och Bodil...

Läs mer
Mackägarens hävda registrering.

BRANDNEWS

UNO-X tillbaka i domstol

PMD – Det var 13 år sedan senast, men nu är UNO-X tillbaka i...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 45

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


PATENTEYE

Upphovsrätt vs ”läran om social adekvans”

PMÖD – I Patent- och marknadsdomstolen (PMD) fälldes den...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 44

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer
Förbjuden.

BRANDNEWS

Mackmyra snubblade på ”bildregeln”

PMD – UPPDATERAD. En av reglerna i Alkohollagen som innebär en stark...

Läs mer
En del av det förbjudna.

BRANDNEWS

Ackermann fälls för vilseledande marknadsföring

PMD – Högintressant när information om behandlingsteknik och...

Läs mer
Det sökta och nekade varumärket.

BRANDNEWS

Även en liten krona är en krona

PRV – Inom vissa produktgrupper fungerar det att ha med en kunglig krona...

Läs mer


BRANDNEWS

Trianglar som varumärken

PRV – Två dagar i rad avgjorde Patent- och registreringsverket...

Läs mer
Upphovsrättsligt skyddad TLC-logga, men LCC-loggan klampade inte in i skyddet.

BRANDNEWS

Loggor i upphovsrättstrid

PMD – Om det blir tvister kring loggor är det normalt som varumä...

Läs mer


I PMD och PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 43

Kommande vecka i PMÖD och PMD (enligt planering; omfattar ej...

Läs mer


BRANDNEWS

Nya numret av BrandNews, 4/19


Skydd av formgivning är alltid intressant och inte helt lätt....

Läs mer


BRANDNEWS

Pirellis cirkel ”för enkel”

PRV – Hur komplicerad måste en figur vara för att kunna...

Läs mer


BRANDNEWS

ViaSat vill häva VIASAT

PMD – De är nästan jämngamla, amerikanska ViaSat är...

Läs mer


BRANDNEWS

Ond tro och kampen om VÄRNAMO VINMÄSSA

PRV – Den 19 oktober äger VÄRNAMO MUNSKÄNKARS VINMÄ...

Läs mer

Autoliv lyckades inte få Volvos stämning avvisad

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 42

Hermés var smarta, när vi tänker olika

HOBBIT-registreringen uddlös i kampen mot HOOBIT

Johan Sjöbeck till Ports Group

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 41

TIMBERZ-logga snubblar på TIMBERLAND-logga

SMÖGENLAX kan inte registreras

Nej Roxtec, det är bara er tekniska lösning

TOPNOTCH, KLIRA och KIRRA

En miljon kronor räcker

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 40

EU-domstolen försöker få alla att förstå ond tro

3D-varumärke som saknade särskiljningsförmåga

Många klavertramp för lekmer.se

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 39

Skojar tyska BGH med oss?

Mer färgfall: VITA, ett varumärke

JOHN SILVER besegrade JOHN WHITE

Varumärkeseffekter av EU:s nya regler om säkerhetsförslutning av läkemedel

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 38

Alsén Design och H&M sluter fred om MORRIS

Kronhöffer, Wilow och Gram till Next

Dyrt överklagande för Fastcom

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 37

RITALIN-kopia förbjuds inte

Paris får inte registrera turistlogga i Sverige

Helena Åkesson till Bergenstråhle

27 företag, privatpersoner och pastorat stämmer Mangold Fondkommission

Östgötatrafikens positionsmärken till EU-domstolen

Oxycodone/Naloxone Sandoz innebär patentintrång, men bara hypotetiskt

Nya numret av PatentEye, 3/19

Tommy Vikholm till Groth

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 36

Reneé Åhlund till Bergenstråhle

Men…HALLANDS CIDER hindrades av HALLANDS FLÄDER

Ännu ett GRISSLEHAMN-avgörande

Emma Tibell ny på Bergenstråhle

Skyddad brukskonst, men inget intrång

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 35

NORRLAND går bra som varumärke för streetware

Pär Eliasson Zucco blir vd för Bergenstråhle & Partners

Christopher Tehrani till Cirio

Swedish Music Hall of Fame-statyetten kan fortsätta delas ut

Varningsklockan ringer på PMÖD

Åhusöl nej, Sortera ja

Nya numret av BrandNews, 3/19

IIC:s uppdaterade reklamregler, för alla även på webben

Wikipedia har ett mycket begränsat bevisvärde

PMÖD betonar ett nytt, fast gammalt verktyg

GRISSLEHAMN hindrade inte registrering av GRISSLEHAMNSDAGEN

Att vrida eller inte vrida en slalomkäpp

Bilfirma registrerade DONKEN för restaurangtjänster

Magnus Ahlgren ny chefsjurist på PRV

Bamse kunde inte skydda DUNDERHONUNG

IPQ blir en del av Rouse

Vinmärket TIRRENO förbjöds

GAINOMAX vann mot GAINMAXX

Även 3:e och sista ronden i loggostriden till Coca-Cola

Vinst för ELFLUGAN även i PMÖD, men något begränsad

Stefan Johansson ny tf chef för Patent- och marknadsdomstolen

Apple fick nej, ingen registrering av FACE ID

Adidas har inte förlorat sina tre streck

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 25

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 24

Nya numret av PatentEye, 2/19

Ann-Charlotte Söderlund Björk till expertgrupp

Inte ens nära när Red Bull jagade Tigerking

Varumärkesregistrering för ENTOMBED hävd

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 23

HD har täppt till luckan för piratkopiehandlare

Kan bli fritt fram för CROCS-kopior och -plagiat

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 22

RADIO NOSTALGI både svenskt och franskt

KONA – jo, en elcykel är en cykel

IOGT-NTO fällda för telemarketing av MILJONLOTTERIET

Inga relevanta argument om CRISEQ

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 21

Ensamrätt till en ljusblå färgnyans

En kunglig krona i varumärket – då blir det nej

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 20 UPPDATERAD

PMD tänker helt nytt i piratkopiejakten

Svagt skydd för geografiska varumärken som GRISSLEHAMN

Villkorlig dom och dagsböter för DANDELION-kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 19 UPPDATERAD

Nya numret av BrandNews, 2/19

Fotbollförbundet fick nej om den GULA VÄGGEN

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 18

Immaterialrättens dag

Tullverket stoppade 800 kg SKF-kopior

Rekordartat, både anmälningarna och störningsavgiften

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 17

EU-domstolen smet undan

PMÖD måste övertalas

Ny immaterialrättsnischad byrå, Advokatfirmæt GjessingReimers

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 16

Värmdö kommun hade inte 3.000 kronor på kontot

Personligt ansvar för vd, fälls för miljömarknadsföring

Oenig PMD anser att ebox innebär intrång i eboks

Maskinöversättning duger inte

Rockwool gav upp och avregistrerade ep-patentet

Försöket att få cancerläkemedlet ONTRUZANT förbjudet misslyckades

Vi har ett beskrivande varumärke sa Aleris

Woodisol förlorade och lyckades inte ge igen

ABU KASS stannar i svenska händer

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 15

Ett kollektivmärke kan inte få vidgat skydd

Parallellimporten från Storbritannien upphör när Brexit slår till

Nya numret av PatentEye, 1/19

Inter stämmer inte Beckhams Inter

Bevistumskruvarna dras åt

Richard Wolff tillbaka på Valea

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 14

Från 197 miljoner kronor i skadestånd till ett krossat patent

Dag Stålhandske ny på Groth & Co

Både Chanel och Vuitton förlorade

Stickprovsbevisning, nej tack igen

Wellington får ensamrätt till klockan de slog igenom med

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 13

GAMVIK kan i framtiden bli något mer

Kina kryper allt närmare USA, och Ericsson är kvar på tio-i-topp

Även Kanada

Andrew Hammond ny vd på Valea

Monster gick bet på Smakbrukets gaffel

WO-seger för ATG

ICC lyfter riskerna med piratkopior på Internationella konsumentdagen

TIC TAC-burkens slutliga vinst

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 12

Klara besked – MANHATTAN-mönstret kan registreras som varumärke

En disclamer kan man strunta i

STATIONSTORNET inte förväxlingsbart med STATIONSSTADEN

Om Brexit-effekter på PRV

Kände kocken Jureskogs logga stod pall tack vare bl.a. en ostkant

Vinnare av MIP Awards

Peter Burö till KIPA

Swemac vs SWEMAC utan bevisning

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 11

Det gamla stereo-märket AIWA hävs

Nya numret av BrandNews, 1/19

Ett i tiden obegränsat patentlicensavtal kan inte sägas upp utan skäl

Carl Wendt ny på Groth & Co

Det finns en likhet mellan bildäck och elektronisk navigering

Apoteksgruppen vann MELATONIN-tvisten

NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 10

Ta interimistiska förbud på allvar

FÖRETAGARNA satte stopp för WEBBFÖRETAGARNA

Nej, du kan inte kräva auktoriserad översättning

PROGNOSIS och handelsbolaget

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 9

PURE OATIE-logga är förväxlingsbar med OATLY

Men tre kronorna slank igenom 2015

Även tre kronor på rad

LEGOLAS.BET-tvisten förlikt

Udda när Alfa Laval vinner över 3Nine

APPLE-loggan – som äpplen och päron

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 8

Chefen på PMD, Anders Dereborg, slutar

Uppfinnaren ångrade sig, men det var försent

Nej till VISIT LAPLAND

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 7

Inget prövningstillstånd för Chanel

Nu har du din chans att påverka patentsystemet!

Första månaden…0

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 6

Snurrigt och fel om BIG MAC

Betydande värde. När?

PROFFSMAGASINET hävs delvis

Leverantör till IKEA friad från intrångspåstående

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 5

Polarn O. Pyret – en vinnare

ANICURA – imponerande

Nya numret av PatentEye, 6/18

Det var kanske enklare att döma i Let’s Dance

Sanna Wolk och David Leffler till nystartade Cirio

Nu blir det fler FYND! i vinannonserna

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolarna (PMD och PMÖD) vecka 4

Ännu en domstolsseger för RED BULL

ACHTUNG!

NALU vs NAU

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 3

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 2

Är BLUSH förväxlingsbart med LUSH?

Jesper Sellin till Potter Clarkson, som öppnar större i Stockholm

Fälld i PMD, friad i PMÖD, men…

Återvinning av LCD-skärmar i PMD

Anytime var starkare än Everytime i gymstrid

Två Hobbit-vinster

Testa din figur mot sökta och registrerade

Bara en reklamfras

GÜVEN – korv kolliderar inte med pizzeria

Somna hoppas nog att det är en mardröm

Nya numret av BrandNews, 6/18

Berg-o-dalbana för Hyundai och GENESIS för leksaksbilar

RAIDEN och ond tro i längdskidspåren

Monique Wadsted - ny partner på Bird & Bird

Dags att fräscha upp tyskan?

Lilla teknikkonsulten Peanta i Älta vann patenttvist mot danska Aarsleff

Ernst Billgren stämmer tidigare samarbetspartner för kopior

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

CRISP ROLLS innebär inte intrång i KRISPROLLS

Nya numret av PatentEye, 5/18

Nya rejäla tag i praxis

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 50

Malterserkorset i ordenstrid om registrering, och nytt om färger

Påsklämman kommer inte upp i PMÖD

Förhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vecka 49

Lägga skattepengar på det här!

Allnex får nix – deras färgmärke registreras inte, och inte heller FILKVARG

HD om PMÖD:s dom…alla rätt

C-TYPE-kopia från Bohuslän fick Jaguar att stämma för intrång

Nya numret av BrandNews, 5/18

KALENDER (klicka här för att se allt)

Tisdag 17/12
Morgoninfluenser av Kissieprejudikatet (SFIR)
Fredag 10/1 2020
Det betyder Kissie-domen för din marknadsföring (RO)
Onsdag 15/1 2020
Praxisdagen (SFIR)
Torsdag 23/1 2020
Varumärkesdagen
Torsdag 6/2 2020
Patent - Hur funkar det? (PRV)
Torsdag 13/2 2020
Varumärkesskydd - hur funkar det? (PRV)
Tisdag 18/2 2020
Designskydd - hur funkar det? (PRV)
Torsdag 21/5 2020
IP Case Law Conference (EUIPO)
Fredag 22/5 2020
IP Case Law Conference (EUIPO)

Vinge 16

Market research

Prenumerera

Senaste numret av BrandNews

Senaste numret av PATENTEYE
sandart

gulliksson