Ny praxis kring marknadsstörningsavgift när 500.000 dömdes ut


Christer Löfgren 2013-01-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
MD – Marknadsdomstolen höll med Stockholms tingsrätt och slog fast att 500.000 kronor i störningsavgift (böter) var ett lagom straff för den otillåtna marknadsföringen för bl.a.  www.borsta.se och www.bythyvel.se.

Att det krävs ett agerande utöver det vanliga i marknadsföringen för att det skall dömas ut en marknadsstörningsavgift är uppenbart, fallen – och domarna – är relativt få? I praktiken är störningsavgiften en form av böter.

Precis före jul avgjorde Marknadsdomstolen (MD) ett överklagande där Stockholms tingsrätt hade dömt ut en kraftfull störningsavgift.

I maj månad 2011 dömdes småländska PSW Trading att betala 500.000 kronor i marknadsstörningsavgift. Tingsrätten pekade på bl.a. följande när man satte nivån på avgiften:
-          ”Särskilt klandervärt förfarande”
-          ”Skapar bristande tilltro till en hel bransch”
-          ”konsumenterna upplever att vissa specifika försäljningssätt inte är tillförlitliga”
-          ”kan undergräva välgörenhetsverksamhet helt och hållet”
-          ”Stört marknadens funktion”

PSW driver prenumerationstjänster för tandborstar och rakhyvlar, samt rådgivning kring premiepensionstjänster. Företaget använder dels flera webbplatser som borsta.se och bythyvel.se, dels telefonförsäljning.

Det som företaget, och dess ägare personligen, fälldes för var bl.a. att de skickade obeställda fakturor på varor samt använde Cancerfonden och fadderverksamhet för barn som lockbete i telefonförsäljningen. De potentiella kunderna fick höra att delar av försäljningsintäkterna gick till dessa fonder/föreningar, trots att så icke var fallet.

PSW överklagade och ville förstås slippa avgiften helt, alternativt få den nedsatt till 200.000 kronor. PSW hävdade att det var vid endast två tillfällen som de hade skickat fakturor utan beställning. När det gällde telefonmarknadsföringen pekade PSW på ångerrätten för kunderna.

MD höll med tingsrätten om att PSW skulle fällas och dömas att betala en störningsavgift, frågan var dock hur stor den skulle vara. Avgiften skall vara mellan 5.000 och en miljon kronor, men max 10 procent av företagets årsomsättning ”närmast föregående räkenskapsår”. KO och tingsrätten tog stöd i PSW:s omsättning under 2009, vilken var 5,6 miljoner kronor, eftersom marknadsföringen pågick för fullt under 2010 då målet startade.

Inför MD hävdade PSW att det borde vara omsättningen under 2011 som var relevant, då var den bara 2,8 miljoner kronor.

MD konstaterade att varken förarbetena till marknadsföringslagen eller praxis tar upp frågan om vilket ”närmast föregående räkenskapsår” är. Tittar man på hur den motsvarande konkurrensskadeavgiften bedöms så är PSW inne på rätt spår. MD slog emellertid fast att det lämpligaste är att se till när företaget drar nytta av sitt otillåtna agerande och det är innan den sista överträdelsen som tas upp i målet skedde. Därför är praxis numer att det är årsomsättningen året innan den sista överträdelsen skedde som är relevant. I detta fall 2009.

Precis som tingsrätten ansåg MD att PSW:s agerande var allvarliga överträdelser och att 500.000 kronor var rätt nivå.

Störningsavgiften drabbar inte ägaren personligen utan bara företaget. Däremot dömdes ägaren som solidarsikt ansvarig till en del av KO:s rättegångskostnader, en del som var 20.000 kronor.

Läs mer om MD:s resonemang om denna nya praxis i tryckta BrandNews.

Domsnr 2012:17Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share