m&m i problem, är förväxlingsbart med m


Christer Löfgren 2013-06-26

Det verkar inte vara m&m's World i Sverige.
Det verkar inte vara m&m's World i Sverige.

HOVR – Efter Marknadsdomstolens dom 2010 och tingsrättens dom förra året kunde Mars marknadsföring av m&m-produkter här i landet rulla på för fullt. Nu kan det bli problem! Svea hovrätt har slagit fast att Krafts (Marabou) m-märke var och är inarbetat samt att m&m-märket är förväxlingsbart med m-märket. Domen gäller endast registreringars giltighet, men nu har dörren för en stämning för varumärkesintrång från Kraft öppnats på vid gavel. 

De två internationella giganterna Kraft och Mars har stridit i flera år på svensk mark kring de snarlika godisprodukterna ”m” respektive ”m&m”. Krafts m-produkt lanserades av Marabou 1957 och Mars m&m lanserades 1941, men i Sverige först 2009.

Deras olika varumärkesregistreringar i flera länder har skapat kollisioner vilket ledde till ett avtal mellan dem som innebar att de undvek krångel genom att Kraft sålde sin m-produkt i Sverige, Norge och Finland – och inte i andra länder, För Mars gällde det motsatta för m&m-produkterna. Man har dock kunnat köpa m&m-produkter i tax-free och på färjor. År 1998 upphörde avtalet och 2009 lanserades m&m-produkterna här i landet av Mars.

Kraft (Marabou) stämde Mars för att häva deras varumärkesregistrering samt försökte utan framgång få stopp på m&m-försäljningen i ett annat mål i Marknadsdomstolen.

I tingsrätten vann Mars, deras registrering överlevde i relevanta delar och de lyckades samtidigt häva Krafts m-registrering helt.

En kärnfråga i fallet var om Krafts m-märke hade ett inarbetningsskydd 1996 när Mars ansökte om sin varumärkesregistrering, och om m-märket fortfarande är det. I den delen ansåg tingsrätten att bevisningen inte räckte och därför fanns inget möjligt hinder mot Mars varumärkesregistrering när den söktes.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som började med frågan om Kraft hade uppfyllt användningstvånget för sin m-registrering. Efter ett kort resonemang höll hovrätten med tingsrätten och hävde Krafts registrering pga att användningstvånget inte var uppfyllt.

I nästa steg blev då frågan om Kraft hade en inarbetad rätt till m-märket, såväl när Mars varumärkesansökan gjorde 1996 som nu. Hovrätten pekade på att det under första halvan av 1990-talet såldes runt två miljoner m-förpackningar per år i Sverige, samt att marknadsföringen var omfattande. Enligt undersökningar från den tiden hade cirka 80 procent av konsumenterna hade kännedomen om produkten. Hovrätten poängterade emellertid att bevisningen inte omfattade m-märket som sådant.
”Även om stor försiktighet bör iakttas när det gäller att dra slutsatser beträffande ett känneteckens inarbetning utifrån indirekt bevisning om graden av produktkännedom, anser hovrätten att det i ett fall som detta framstår som uteslutet att en så hög grad av produktkännedom som utredningen visar skulle kunna uppnås utan att övervägande delen av de konsumenter som uppger sig ha kännedom om produkten också vet att den säljs under kännetecknet m och att detta därmed indikerar varans kommersiella ursprung.

Kraft hade och har därmed ett inarbetningsskydd för m-märket.


m:et som sådant, utan förpackningen, anses var inarbetat.
m:et som sådant, utan förpackningen, anses var inarbetat.

Frågan var då om m&m-märket var förväxlingsbart med m-märket? Hovrätten förklarade att:
”Hovrätten kan konstatera att såväl m som m&m’s innehåller den gemena bokstaven m i fet stil med ett typsnitt som ger intrycket av att vara detsamma. Frågan är då om det därpå följande &-tecknet, det andra m:et, apostrofen och genitiv-s är tillräckligt för att undvika förväxling.”

Efter att ha pekat på en marknadsundersökning från 2009 som visade att 38 procent av respondenterna trodde att m och m&m tillverkades av samma företag, blev hovrättens sammanlagda bedömning följande:
”Under dessa nu nämnda förhållanden finns det enligt hovrättens mening en risk att m&m´s förväxlas med m på det sättet att omsättningskretsen kan tro att de chokladdragerade nötterna som säljs under dessa kännetecken kommer från samma företag eller i vart fall företag med ekonomiska band.”

De två varumärkena var alltså förväxlingsbara när Mars ansökte om registreringen av m&m-märket; märket skulle därför aldrig ha registrerats och hovrätten hävde m&m-registreringen i sin helhet.

En fd varumärkesregistrering enligt hovrätten.
En fd varumärkesregistrering enligt hovrätten.

Fortsättningen blir nu högintressant eftersom denna dom öppnar vägen för Kraft att stoppa m&m-märket i Sverige – eftersom de bedöms vara förväxlingsbara innebär ju Mars användning av m&m-märket rimligtvis varumärkesintrång!

Kan bli en sällsynt syn på den svenska marknaden.
Kan bli en sällsynt syn på den svenska marknaden.

Det finns förstås många fler detaljer att ta upp ur denna dom, och det kommer i kommande nummer av tryckta BrandNews.

Not: i tryckta BrandNews 7/10 kan du läsa mer om MD-domen och i nummer 5/12 finns en utförlig artikel om tingsrättens dom.

Målnr T-7141-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share