En ny era - men lite gammalt dröjer kvar


Christer Löfgren 2014-08-04

Bild:© Stock.Xchng Foto: Asif Akbar

Undertecknad har i tidigare ledare ifrågasatt hur domstolarna idag förefaller gå bort från den teoretiska bedömningen när det gäller varumärkesskyddet. Nu har det bekräftats ytterligare av Svea hovrätt i målet mellan Folksam och Folkia.  

En grundläggande känneteckensrättslig utgångspunkt är att man kan styra för vad man vill ha sina kännetecken skyddade; det gäller både varumärken och firmor, för skilda produkter/tjänster respektive verksamheter.

I tre skilda mål om varumärkes-/firmaintrång på relativt kort tid har Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt valt att bortse från för vad kännetecknen är registrerade, och istället tittat på för vad kännetecknen används när förväxlingsrisken har bedömts.

När tingsrätten avgjorde Foksam/Folkia-målet uttalades följande:

Det finns därmed tydliga särdrag i den närmare inriktningen av företagens respektive verksamhet. […] De tjänster som Folkia erbjuder kan i praktiken inte anses stå i direkt konkurrens med de tjänster som Folksam erbjuder och de olika tjänsterna kan inte heller anses komplettera varandra.”

När hovrätten gjorde sinbedömning lät det så här:

”[Folkias] tjänster skiljer sig från Folksams verksamhet som huvudsakligen är inriktad på försäkringar, pensionssparande och därmed sammanhängande tjänster. Även om båda företagen är verksamma inom den finansiella tjänstesektorn kan det inte sägas föreligga någon högre grad av likhet mellan de tjänster som Folksam respektive Folkia erbjuder.”

Inte en tanke tycks läggas på för vad  FOLKSAM-märket de facto är registrerat efter delhävningen, utan snarare på ett inarbetningsskydd. Samma typ av resonemang fanns i TEAMWORK-målet (som förliktes i hovrätten) och i det pågående målet om Länsförsäkringars logga.

Det låter alltid sunt att vara pragmatisk och tycka att det är självklart att det bara är verkliga förväxlingssituationer som skall kunna stoppas. Men frågan man ändå måste ställa sig är vilket värde och vilken funktion en varumärkesregistrering har? Behövs en massa genomtänkta avgränsningar vad gäller varor och tjänster? Räcker det med att man har en grundläggande registrering för någon enstaka produkt och tjänst, och sedan får man skydd för allt man ägnar sig åt?

Eller gäller det nya endast åt andra hållet, alltså negativt – att oavsett vad registreringen omfattar, har man bara skydd för de produkter och tjänster där man är verksam; ett slags övergripande användningstvång som inte kräver en hävningstalan för att träda in?

En annan detalj som tidigare har tagits upp i denna ledare är frågan om vilka krav som domstolarna skall ställa på likhet mellan varumärkena för att det vidgade skyddet skall aktualiseras.  I FOLKIA-fallet är inte tingsrätten och hovrätten ense i sak, men de sätter samma kravnivå, nämligen att målgruppen skall se ett ”samband” mellan FOLKIA och FOLKSAM för att likheten skall vara tillräcklig.

Precis som i ledaren i nr 3/13 måste det konstateras att kravet på ett ”samband” är en rest från en felöversättning av ADIDAS-domen från EU-domstolen 2003. Genom att använda ”samband” är det lätt att ställa för höga krav eftersom vi talar om kommersiellt samband när det gäller förväxlingsrisk.

EU-domstolen talar nämligen inte alls om att målgruppen skall se ett samband mellan de två märken som jämförs. Istället talar domstolen om något mycket vagare: när man ser det nyare varumärket skall märket skapa en mental länk: man skall förknippa (vilket även används i den svenska översättningen) det nyare märket till det äldre kända varumärket. På engelska ”a link”, på tyska ”verknüpfen”.

Eftersom hovrätten lyfter fram EU-domstolens INTEL-dom kommer här delar av den relevanta punkten 66 i den domen på svenska, engelska och tyska:

66… följden av ett visst mått av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de två varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem.

66…are the consequence of a certain degree of similarity between the earlier and later marks, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between those two marks, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them.

66…eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.

Som undertecknad läser det här så är såväl den engelska som tyska översättningen vagare än den svenska. Ingen av de andra två versionerna talar om ett samband, alltså att målgruppen skall koppla ihop märken så mycket att de uppfattar ett samband mellan dem. Istället är de klart vagare, man skall komma att tänka på det äldre märket när man ser det nyare märket, utan några som helst krav på att man samtidigt skall uppfatta att det finns ett samband.

Christer Löfgren, Chefredaktör

 


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share