Nej, tavelkroken kan inte registreras som 3D-varumärke pga teknik


Christer Löfgren 2017-12-28


PMÖD – PMÖD fortsätter sitt praxisbyggande med att lyfta fram de absoluta hindren mot registrering som är omöjliga att överkomma, de som hindrar registrering av varumärken vars utformning bara beror på varans art eller har tekniska funktioner (det tredje hindret om betydande värde aktualiserades inte här). Varken PRV och PMD tog upp dessa hinder, utan sa nej till 3D-registrering av en tavelkrok pga bristande särskiljningsförmåga; en aspekt som blev irrelevant i PMÖD eftersom kroken föll på att utformningen bara handlade om tekniska funktioner.

JJ ansökte om registrering av utformningen på en justerbar tavelkrok som ett 3D-varumärke.

I Patent- och registreringsverket (PRV) blev beskedet att krokens utformning inte skiljer sig i betydande mån från vad som är gängse på området, därför har korken inte en förmåga att fungera som varumärke i sig – den saknar särskiljningsförmåga – och det blev nej till registrering.

Efter överklagande var Patent- och marknadsdomstolen (PMD) utförlig när den förklarade hur man skall tänka när det gäller 3D-varumärkesregistrering av en varas form och att man ställer kravet på att utformningen skall skilja sig i betydande mån för att konsumenter inte är vana att uppfatta föremåls form som ett varumärke in sig. Slutsatsen här blev densamma och det blev återigen nej till registrering.

JJ gav sig inte utan överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Där begärde han att PRV skulle komma in med sin utredning som visade att kroken inte skiljer sig i betydande mån från hur det ser ut på marknaden.

PMÖD konstaterade att PRV inte har någon utredning om hur det ser ut på marknaden och därför finns ingen utredning som går att kräva ut.

I sak lyfte PMÖD först in en annan aspekt som inte aktualiserats i de tidigare besluten, nämligen de absoluta hindren mot att registrera något som endast uppfattas som en varas form som beror på dess art eller är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. PMÖD konstaterade att även om ingen av parterna har tagit upp dessa hinder så skall domstolen bedöma det. Not; parterna fick uttrycklig möjlighet att yttra sig i denna del.

PMÖD:s slutsats var: ”Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning svarar samtliga av varumärkets väsentliga särdrag mot en teknisk funktion hos varan.”

Därmed var tavelkrokens utformning inte registrerbar, och frågan om särskiljningsförmågan blev irrelevant.

Läs mycket mer om resonemangen i kommande nummer av BrandNews.

Handläggningstiderna
Eftersom ett ifrågasättande av det nya domstolssystemet gällde tiden för att få ett slutligt beslut om registreringar, att det skulle ta för lång tid, får detta fall illustrera.

Ansökan kom in till PRV: 23/12 2015
PRV tog beslut: 19/8 2016
PMD tog beslut: 24/2 2017
PMÖD tog beslut: 27/11 2017

Efter PRV:s beslut tog det alltså lite drygt 14 månader i två instanser till ett slutligt beslut i PMÖD.

Tar man hänsyn till överklagandetiderna, alltså räknar handläggningstiderna från det att överklagandetiderna är slut, så tog det fyra månader i PMD och åtta månader i PMÖD.  Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share