Bakslag för KO när PMÖD bjuder på ny praxis kring löpande vite


Christer Löfgren 2018-04-17


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
PMÖD – NY PRAXIS; KO var inte nöjd med en dom i PMD hösten 2016, även om KO vann mot INT WaYup och bolagens ägare personligen. PMÖD har nu visserligen preciserat domen enligt KO:s önskemål, men också mildrat den väsentligt genom en ny praxis kring löpande viten. Det får inte bli löjligt.

Konsumentombudsmannen (KO) agerade under 2015 mot telemarketing av abonnemang på rakblad, tandborstar och nyckelbrickor/tjänst för detta efter mängder med anmälningar. Det gjordes även polisanmälningar. Förenklat fick man folk att binda sig för abonnemang på produkterna/tjänsten utan att de var medvetna om att de gjorde det, alternativt krävde betalning för abonnemang trots att de inte var beställda.

Företagen bakom, INT Förbrukningsartiklar och WaYup samt ägaren av dess personligen fälldes för övertrampen. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) dömde ut ett löpande vite enligt den dåvarande praxisen som innebar att nya övertramp skulle innebära ett vite om en miljon kronor per vecka, alltså fyra miljoner kronor per månad! PMD dömde även ut marknadsstörningsavgift. Läs om detaljerna och hur PMD resonerade i BrandNews nr 1/17.

De fällda överklagade inte, men det gjorde KO. Skälet var att KO ansåg att PMD hade gjort fel när de inte hade låtit vitesförbuden gälla alla tre inblandade för sig utan solidariskt. Dessutom ville KO ha ett gigantiskt brett vitesförbud som omfattade försäljning av abonnemang oavsett för vad, vilket PMD inte alls hade gått med på.

PMÖD bjöd på ännu en av sina högst medvetet praxisbyggande domar, där man steg för steg anger hur man skall tänka och slå fast vad som gäller. När de gällde KO:s yrkande höll PMDÖ med om, och ändrade, så att vitesförbuden gällde var och en för sig.

Att förbuden skulle gälla abonnemangsförsäljning som sådan var inte ens nära, det är inte möjligt att formulera förbud så förklarade PMÖD. Däremot så breddade PMÖD förbuden till att gälla ”rakprodukter” istället för ”rakblad”.

Bakslaget för KO var att PMÖD slog fast att när de nu genom överklagandet fick chansen så var de också skyldiga att titta närmare på själva vitena. PMÖD konstaterade att man efter PMD:s dom i det här fallet har ändrat praxis så att schablonviten inte längre får användas. Därför sänktes vitesbeloppet från en miljon kronor till 400.000 kronor.

Den stora förändringen var dock ändring av praxis kring löpande vite, som hittills har varit ett vite per vecka, alltså enligt PMD:s dom en miljon kronor per vecka med övertramp av förbudet. Nu konstaterar PMÖD, om än i andra ordalag, att de löpande vitena inte får bli löjliga, därför gäller nu att löpande viten skall omfatta en månad.

PMÖD gav en av sina sällan givna ventiler, vilket gör att domen kan överklagas till Högsta domstolen.

Läs mer om varför löpande viten inte får bli löjliga m.m. i PMÖD:s utförliga praxisresonemang i kommande nummer av BrandNews.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Bookmark and Share